Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Adatvédelem

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Jelen szabályzat az Agrosol 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:2100 Gödöllő Szabadság út 60., adószám: 12641020-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-087863, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: agrosol1@invitel.hu, telefonszám: 0628/545-506) adatkezelési és adatvédelmi szabályait tartalmazza.
1. A szabályzat célja
1.1. Az Agrosol 2000 Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme.
1.2. Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
2. Fogalmak
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
3. Az adatkezelés elvei
3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
3.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3.3 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)
Az Agrosol 2000 Kft. kizárólag olyan adatok megadását kéri a regisztráció, illetve a megrendelés során, melyek a regisztráció, megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok köre a következő: név, telefonszám, email-cím, számlázási adatok.
Az érintett az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulását, félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Agrosol 2000 Kft. adatkezelési célból és adatkezelési időtartam alatt kezelje, feldolgozza, a megrendelés teljesülése érdekében továbbítsa (csomagküldő szolgálat, futárszolgálat).
Az adatkezelés célja az Agrosol 2000 Kft. által nyújtott termékértékesítés teljesítése továbbá a szerződéses jogviszony létrejöttének, tartalmának igazolása, a szerződéses jogviszonyból eredő elszámolás és igényérvényesítés, a szerződéses jogviszonyból eredő követelések behajtása, valamint belső statisztikai és kockázatelemzési célok.
Az adatkezelés célja továbbá az érintett rögzített adatainak az Agrosol 2000 Kft. általi kezelése, feldolgozása, továbbítása, amennyiben erre az Agrosol 2000 Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, továbbá az Agrosol 2000 Kft., illetve harmadik személy jogos érdekének az érvényesítése céljából van szükség.
Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett a regisztrációját nem törli. Egyéb esetben az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett az adatainak a törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri.
A megrendeléskor, illetve vásárláskor megadott és rögzített adatokat az Agrosol 2000 Kft. saját belső felhasználásra, statisztikák készítése, az informatikai rendszer fejlesztése céljából elemezheti.
Az adatokat az Agrosol 2000 Kft minden módon védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Agrosol 2000 Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett – a fentiek szerint - kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A személyes adat törlésére, zárolására irányuló kérelmet írásbeli nyilatkozattal lehet kérni.
5. Az adatbiztonság követelménye
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a törvényes előírások és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek jogainak védelmét.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá az adatvédelmi jogszabályi előírásokat megtartani. Meg kell akadályozni a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést.


6. Záró rendelkezések
Jelen adatkezelési szabályzatot az Agrosol 2000 Kft. jogosult módosítani. A módosításról az adatkezelő az agrosol.hu honlapon keresztül értesíti az érintetteket.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
 


Expedient

Honlapkészítés, webdesign: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.